Adviseert de goede vriend Vorig | Daarna

Wat is Golf & Milieu?

Golf gaat al meer dan 100 jaar verantwoord om met natuur en open ruimte. Bewijs daarvan leveren bijvoorbeeld de verschillende zeldzame vegetatietypes die enkel nog op golfbanen voorkomen.

Wanneer golfterreinen op de juiste wijze worden aangelegd en onderhouden, kan van verstorende effecten namelijk geen sprake zijn. Voor de mens werkt de aanwezigheid van open groene ruimtes, waar aan recreatie kan worden gedaan, alleen maar stressverminderend en rustgevend. Maar er is meer. Ggolfterreinen worden meer en meer als bufferzones of ecologische verbindingszones tussen woon-, landbouw- en natuurgebieden en zelfs als volwaardige stadsparken ingepland.

Vaak krijgen onaantrekkelijke overgangsgebieden deze manier een nieuwe bestemming en kan zich zo een stukje “nieuwe natuur” vormen. Bijvoorbeeld voormalige stortplaatsen werden vervangen door groene longen waaruit blijkt dat een strategie van goede inpassing in het landschap en de aanwezige ecologische waarden zijn vruchten afwerpt in de vorm van win-win situaties (vb. Golfclub Ieper en Spiegelven Genk).

Langs de andere kant leveren golfterreinen vaak een waardevolle bijdrage aan het instandhouden van reeds bestaande natuurlijke gebieden. Zoals in de Haan bijvoorbeeld waar nu nog zeldzame vegetaties voorkomen die in de overige duingebieden verdwenen zijn.

Wetenschappelijk onderzoek, begeleiding en monitoring hebben ertoe geleid dat onderhoud van de bespeelde zones geen gevolgen hebben voor het milieu en de omringende natuur. Het resultaat van een beleid dat de meest moderne middelen met een hoogstaande educatie van het terreinpersoneel combineert is een verbruik van onderhoudsproducten dat bijzonder laag ligt. Efficiëntie en effectiviteit zijn de kernwoorden.

Ecogolf

Vanaf de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Golf werd steeds veel aandacht geschonken aan de milieuproblematiek. Daarom ook dat, uniek in de golf- en sportwereld, een specifieke Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu werd opgericht binnen de ANDX.

De Vlaamse Vereniging voor Golf (ANDX) heeftin het kader van haar “Golf en Milieu”project, het concept ‘ecogolf’ uitgwerkt. De term ‘ecogolfterreinen’ staat expliciet vermeld in het Vlaams Golfmemorandum (juni 2003). In het memorandum worden ook een aantal principes aangegeven die nageleefd moeten worden. Het betreft deelname aan de formule ‘ecoconvenant’: het ecoconvenant is een milieubeheersovereenkomst, waarbij de club in aanmerking komt om een publieke erkenning te krijgen en haar milieubeleid kenbaar te maken; het erkenningproces bestaat uit twee stappen nl. registratie en erkenning. Erkenning kan verkregen worden nadat een milieubeheerplan volledig uitgewerkt werd en start van implementatie gebeurde, uitvoering van een interne audit naar de resultaten en werking van het milieubeheerplan is nodig door een lokale begeleidingscommissie.

De ANDX liet daarom een studie uitvoeren die duidelijke richtlijnen dient te verschaffen omtrent de criteria van een ecogolfterrein, de beoordelingsprocedure en de wijze waarop een golfclub haar terrein kan inrichten en uitbaten volgens de principes van een ecogolfterrein. De opdracht werd toevertrouwd aan WES Onderzoek & Advies.

Het resultaat van dit werk heeft de naam ‘Golf&Milieu’ meegekregen. Het programma ‘Golf & Milieu’ laat toe dat de golfclubs hun respect voor milieu aantonen. Het programma kan zowel door bestaande golfterreinen als door geplande terreinen (met hun specifieke eisen en label) gevolgd worden. De criteria zijn opgesteld onder de vorm van een checklist die u in staat moeten stellen om uw inspanningen op het vlak van milieu te meten en aan te tonen. Deze checklist kan u zelf invullen of voorbereiden en daarna samen met de milieuverantwoordelijke van de ANDX doornemen. De checklist is te verkrijgen op het secretariaat van de ANDX.


 

Het sorteren:0

Ik zei

seccode