Adviseert de goede vriend Vorig | Daarna

Het milieulabel voor golfterreinen

MILIEU-ERKENNING VOOR GOLFTERREINEN


Vanaf de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Golf werd steeds veel aandacht geschonken aan de milieuproblematiek. Daarom ook dat, uniek in de golf- en sportwereld, een specifieke Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu werd opgericht binnen de ANDX.

De commissie besloot om een milieulabel ‘ecogolf’ voor golfclubs te lanceren. Het resultaat van dit werk bent u nu aan het lezen en heeft de naam ‘Golf&Milieu’ meegekregen.

Het programma ‘Golf & Milieu’ laat toe dat de golfclubs hun respect voor milieu aantonen. Het programma kan zowel door bestaande golfterreinen als door geplande terreinen (met hun specifieke eisen en label) gevolgd worden.

De criteria zijn opgesteld onder de vorm van een checklist die de clubs in staat moeten stellen om hun inspanningen op het vlak van milieu te meten en aan te tonen.

Wanneer u als golfer het label (3,4 of 5 sterren) ziet weet u dat de club veel aandacht besteed aan een milieuvriendelijk management en onderhoud. Hou dan ook rekening met de bijgevoegde tips zodat ook u uw steentje kan bijdragen tot een goed en gezond milieu alsook een goede en gezonde golfpartij.

HET GOLF & MILIEU LABEL

HOE HAALT EEN GOLFCLUB HET LABEL?
ERKENNINGSPROCEDURE VOOR BESTAANDE GOLFTERREINEN

STAP 1:
De golfclub stelt een intern audit team samen en meldt zich aan bij de ANDX (Commissie Ruimtelijke Ordening ‘Cel Erkenning’). De Golf&Milieu-checklist wordt een eerste keer afgetoetst.

STAP 2:
Er wordt door de golfclub een milieubeleidsverklaring opgesteld dat wordt goedgekeurd door het clubbestuur en het intern audit team.

STAP 3:
De golfclub start met het opstellen van een milieubeheerplan.

STAP 4:
De golfclub voert een interne audit uit aan de hand van de checklist

STAP 5:
Het interne audit team van de golfclub vraagt externe auditoren (=ANDX Commissie RO en Milieu ‘Cel erkenning’) de erkenningprocedure verder te zetten en de externe beoordeling te laten uitvoeren.

STAP 6:
Externe beoordeling door de ANDX Commissie RO en Milieu-‘Cel erkenning’

STAP 7:
Beslissing externe audit team en desgevallend toekenning erkenning.

STAP 8:
Herhaling STAP 4 tot STAP 7 na twee jaar.
Indien OK: verlenging van de erkenning (of verhoging van graad) -
Indien niet OK krijgt de club 6 maanden om bij te sturen. Er volgt dan een nieuwe externe audit. Indien deze OK is: verlenging van de erkenning. Indien deze niet OK is zal de erkenning worden ingetrokken. Elke 2 jaar wordt de externe audit opnieuw uitgevoerd.

Checklist is aan te vragen bij het secretariaat van de ANDX

ERKENNINGSPROCEDURE VOOR NOG TE BOUWEN GOLFTERREINEN


STAP 1:
Het golfproject stelt een intern audit team samen en meldt zich aan bij ANDX (Commissie Ruimtelijke Ordening). De Golf&Milieu-checklist voor projecten wordt een eerste keer afgetoetst.

STAP 2:
Het golfproject maakt een inrichtingsplan en daaraan gekoppeld een milieubeheerplan (zowel voor tijdens als na de aanleg)

STAP 3:
Het intern audit team legt het dossier voor aan het externe audit team (=ANDX Commissie RO en Milieu ‘Cel erkenning’).

STAP 4:
De externe ANDX-auditoren voeren een externe beoordeling uit na een bezoek op de projectsite aan de hand van de Golf&Milieu-checklist voor projecten.

STAP 5:
Na het plaatsbezoek kan de externe audit afgerond worden en zal een beoordeling plaatsvinden.

STAP 6:
Het golfproject waakt ervoor dat alle noodzakelijke acties en plannen voor ecogolf worden uitgevoerd en maakt hiervan een 3-maandelijks verslag over aan het extern audit team. Indien verslaggeving OK: erkenning loopt verder -
Indien niet OK krijgt het project 3 maanden om bij te sturen.

STAP 7:
Na opening kan de club starten met de erkenningsprocedure voor bestaande clubs.

Checklist is aan te vragen bij het secretariaat van de ANDX

Golf&Milieu, een milieubeleidsprogramma van de Vlaamse Vereniging voor Golf in het kader van het Europese Programma van Golf Environment Europe.


 

Het sorteren:0

Ik zei

seccode